Sports Fiskerforbund Vingsted

Konkurrenceforslag.

Fra ankomstsiden, fremstår huset som en transparent og bølgende skulptur – en metafor på vand. Bygningen er placeret længst mod øst, i det der i lokalplanen er angivet som byggefelt 1, hvorved der sikres mest muligt udsyn til åen og skovbevoksningen nord for engarealet, samt mindst mulig skygge i dagtimerne på opholdarealet ud for bygningen.

Opholdsarealet etableres med borde og bænke, der både kan benyttes af personale og gæster samt af gående og cyklister, som ankommer til Vingstedområdet via Bindeballestien.
Huset har en høj grad af gennemsigtighed og vil blive gennemlyst over en øst-vestlig akse. Indvendigt afgrænses kontorarealerne ud mod foyer/fællesareal af Deko glasvægge og der er således en høj visuel sammenhæng mellem bygningens enkelte afsnit.
Det store sammenhængende fællesareal, vil udover at fungere som korridor og fordelingsgang, også have karakter af et stort rum til formidling. Mellem søjlerne vil der således kunne ophænges plancher og lignende.

Fællesarealet vil desuden fungere som et flexareal, der vil kunne indtages af forskellige funktioner i spidsbelastningsfunktioner. Således vil kantine og caféarealet kunne udvides / indskrænkes efter behov. Udstillinger, foredrag etc. vil ligeledes kunne optage mere eller mindre plads efter behov.